Изоставените деца на България

Отворено писмо декември 15, 2011

Filed under: Uncategorized — mogilino @ 8:29 pm

Относно статия във в. Дневник от днес, 15.12.2011 год., „Възрастни в спор по проекта за Закон за детето“

http://dox.bg/files/dw?a=9154bee69c

Във връзка със статията на Веселина Доткова, искаме да Ви обърнем внимание, че „Национален алианс Усмихни се с мен“ и „Движение на българските майки“ не сме „родителски групи”, както ни представя авторката, а организации със сериозен опит и работа доста отдавна в сферата за децата и семействата. „Национален алианс Усмихни се с мен“ сме и членове на работната група по новия проект на Закон за детето и семейството, от самото й създаване. Статията не обективна и по доста едностранчив и повърхностен начин представя критиките и проблемите на законопроекта. Нашите организации винаги са имали много принципна и ясна позиция, относно исканите от нас реформи в политиките за децата и семействата, заради и което дълго настоявахме за сериозни и цялостни законодателни и институционални реформи. Ние не сме против приемането на нов закон, точно обратното. Но, въпреки, че проектът прави много сериозна заявка във вярната посока, особено след последно нанесените в него допълнения, буквално дни преди кръглата маса в НС преди месец, където беше представен официално, за съжаление продължава да пропуска най-важното право и най-важния интерес на детето, а именно правото му на Семейство. Причината да имаме сериозни критики към проекта е именно, за да защитим правата на детето, точно по начина, по които са разписани в Конвенцията за правата на детето.

Основният проблем на проекта е, че не отразява в пълнота Конвенцията за правата на детето, и поради отразяването й на „парче“, избирателно, я деформира и изкривява по начин, който ще навреди и на детето и на цялото ни общество. Изключително важните чл. 5 и чл. 18 от Конвенцията за детето, изобщо не са отразени в проекта, а зад философията и смисъла на текстовете им седи не само разбирането, но и изискването за респект и уважение към институцията Семейство, като основната и най-важна институция в обществото. Семейството трябва да бъде закриляно, защитено и разбирано в неговата цялост, с детето като неделима част от тази него. Същото изисква и чл. 14 от Конституцията на Р България. „Семейството, майчинството и децата са под закрила на държавата и обществото.“ Конвенцията за правата на детето, не само, че не е противосемейна, а точно напротив, още в преамбюлът си, изрично и в чл. 5 и чл. 18, и в цялото й Ръководство за прилагане в практиката, поставя семейството в центъра, като най-важната обществена институция, която носи първоосновната отговорност да защитава правата и най-добрите интереси на детето. На държавата е поставено задължението да подкрепя и подпомага семейната институция по всички възможни начини, така че да е в състояние да осъществява отговорностите си и да ограничи до минимум държавната си намеса в семейството. Именно държавната намеса, особено допускането и възможността за субективна или злонамерена такава, е това, което притеснява всички останали организации,  така наречените от Веселина Доткова, „Християнски“, а не отнемането на някаква „власт“ над децата. Ако говорим за власт над децата, то точно държавата е тази, на която трябва да й се отнеме властта над децата ни, която сега има и по закон и на практика, защото държавата е носителят на цялата отговорност за децата ни, а не ние, тяхните родители и семейства. Изискването държавата да сведе и ограничи до минимум намесата си в семейството, е много сериозно отразено в Конвенцията и Ръководството й, точно поради което Конвенцията определя семейството и родителите като най-висшите и първоосновните носители на отговорността за закрилата, отглеждането и развитието на детето. Ръководството: „Правата на детето и семейството вървят ръка за ръка“, „Гражданските права на детето започват вътре в семейството“. „Правата на детето в никакъв случай не трябва да се противопоставят на правата на родителите или да се разглеждат отделно“, подчертава се силно, че „даването на права на детето вътре в семейството, не означава, че те ще се упражняват за сметка на другите, и по-специално на родителите, а точно обратното, те трябва да укрепят и засилят правата на цялото семейство. По отношение на родителите, акцентът трябва да се сложи върху отговорностите.“ „Основната институция в обществото, отговаряща за оцеляването, закрилата и развитието на детето е семейството“.

Държавата, държавната власт, първо трябва да признае това (изискване на чл. 18 от КПД) и после да си поеме задълженията да гарантира реална закрила, защита и подкрепа на Семейството, като основната институция, която е в състояние да гарантира правата и интересите на детето.

Проектът за закон претендира, че гарантира правата и интересите на детето, а всъщност ги застрашава, защото отразява всички текстове на Конвенцията, които касаят Детето, но не отразява по никакъв начин, пропуска ги изобщо, текстовете на чл. 5 и чл. 18, които касаят Семейството. По този начин деформира и изкривява целия дух, философия, цели и смисъл на Конвенцията, застрашава детето, като застрашава най-важната за неговото оцеляване и развитие институция, семейството му. Застрашава се цялото ни общество.

Прикачаме и последно внесените предложения към проекта. Имайте  предвид и, че „Нaционална мрежа за децата“ не са представители на гражданското общество в България, още по-малко на Родителските организации, които са пряко и лично заинтересованите от тези политики, защото всъщност те се отнасят за децата и семействата ни.

Гражданското общество, родителските организации, които защитаваме правата и интересите на българските деца, родители и семейства, можем и сами да поставяме проблемите пред управляващите и лично да защитаваме интересите си, нямаме нужда от посредници, които да ни представляват и от наше име да защитават нас и децата ни.

Преамбюл на Конвенцията:

„Убедени, че на семейството като основна клетка на обществото и естествена среда за израстването и благосъстоянието на всичките му членове и особено на децата трябва да бъде оказана необходимата защита и съдействие, така че то да може пълноценно да поеме своята отговорност в обществото.

Признавайки, че за пълното и хармонично развитие на личността на детето то трябва да расте в семейна среда, в атмосфера на щастие, любов и разбирателство.“

Чл. 5

Държавите – страни по Конвенцията, зачитат отговорностите, правата и задълженията на родителите или в зависимост от случая на членовете на по-голямото семейство или общност, както предвиждат местните обичаи, на законните настойници или на другите лица, отговорни по закон за детето, да осигуряват по начин, съответствуващ на развитието на способностите на детето, подходящи насоки и ръководство в упражняването от него на правата, признати в тази Конвенция.

Чл. 18

1. Държавите – страни по Конвенцията, полагат всички усилия за осигуряване признаването на принципа, съгласно който двамата родители носят обща отговорност за отглеждането и развитието на детето. Родителите или според случая законните настойници носят първостепенна отговорност за отглеждането и развитието на детето. Висшите интереси на детето са тяхна основна грижа.

2. С цел гарантиране и закрила на правата, изложени в тази Конвенция, държавите-страни по нея оказват подходяща помощ на родителите и законните настойници при осъществяване на тяхната отговорност по отглеждане на децата и осигуряват създаването на институции, служби и услуги в областта на грижите за децата.

3. Държавите – страни по Конвенцията, предприемат всички подходящи мерки, за да осигурят на децата на работещите родители правото да се възползуват от услугите за деца и детските заведения, които се полагат за тяхното отглеждане.

 

С уважение:

Teoдора Пиралкова

Председател на УС на Национален алианс Усмихни се с мен ”

Росица Букова

Изпълнителен директор на „Движение на българските майки“

Дата:  15.12. 2011 год.         

Адрес за обратна кореспонденция: гр. София – 1408, кв. „Иван Вазов”, бул. „Витоша” 137, e-mail: na_usmihnisesmen@abv.bg  , тел: 0888-87-97-98

 

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s