Изоставените деца на България

Родители за новия Проект на Закон за предучилищното и училищното образование февруари 25, 2012

Filed under: Uncategorized — mogilino @ 5:12 pm
Линк за сваляне  :  http://dox.bg/files/dw?a=f3cf3efdeb

 

ДО

Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

 

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ,

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Р БЪЛГАРИЯ

 

Г-Н ОГНЯН СТОИЧКОВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КомисияТА по образование КЪМ НС

 

Г-Н ПЕНЧЕВ,

ОМБУДСМАН НА Р БЪЛГАРИЯ

 

Г-Н СЕРГЕЙ ИГНАТОВ,

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

 

Г-ЖА МИЛЕНА ДАМЯНОВА

ЗАМ. МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

 

 

СТАНОВИЩЕ

 

ОТ „НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС УСМИХНИ СЕ С МЕН“

ПО ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦАЧЕВА, УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕНЧЕВ, УВАЖАЕМИ МИНИСТРИ,

С настоящето становище изразяваме категоричната си подкрепа и висока оценка, която поставяме на Проекта за Закон за предучилищното и училищното образование.

„Национален алианс Усмихни се с мен“ сме родителски алианс обединяващ родители и родителски организации на семейства с деца с увреждания, от София и страната, работещи в защита правата и интересите на децата и семействата. Представляваме родителски организации и екипи от гр. Габрово, Добрич, Сливен, Ловеч и София. Работим в сътрудничество с много други родителски организации от страната или местната общност, както и с националните и общински власти.

Най-важните достойнства на Законопроекта, според нас са:

Прозрачният и публичен режим през целия процес на работа по него, от Концепцията, след това превръщането й в реални законови текстове и цялостен Законопроект, и накрая работата по всички 17 стандарти към Закона. Съществуваше равноправно пряко участие на всички участници в процеса и особено на най-пряко и лично заинтересованите, децата и родителите им. Налице беше родителско и гражданско представителство на всички най-уязвими групи деца и семейства. Благодарни сме на зам. министър Милена Дамянова за целия й труд и усилия, изкaзваме призанието си и благодарност към нея за наистина демократичния режим на работа през целия процес по създаването на Законопроекта.

Реформира се дейността и подкрепящата услуга на ресурсните центрове, които се децентрализират, каквато е практиката навсякъде в Европа, където съществуват добри и ефективно работещи услуги. Услугите за подпомагане и подкрепа, в която и да е сфера, за да са ефективни, адекватни и полезни за местната общност, трябва да са децентрализирани, да са близки на потребностите на хората от общността. В същото време, дейността на ресурсните центрове и услуги се разширяват, чрез гъвкави и разнообразни възможности за образователна подкрепа в масова среда, за всяко дете. Дава се свобода за разкриване на нови центрове за предоставяне на ресурсна услуга, във всяка област, община или град, в зависимост от конкретните потребности на децата и учениците. На практика възможностите за развиване на ресурсната услуга, в зависимост от потребностите на местно ниво, са неограничени Всичко това създава гаранции за качество и ефективност на ресурсната услуга във всички 28 области в страната, както и възможности за развиване и утвърждаване на тази услуга и подкрепа. Създават се условия за истински конкурентна среда на местно ниво, за предоставянето на високо качествени и ефективни подкрепящи услуги за детето, във всяка детска градина или училище.

Проектът предвижда голяма свобода на местно ниво, както и на всяко училище или градина да развиват собствени политики, съобразно индивидуалните потребности на децата в съответната община или училищна общност.

Предвижда се реформа и относно помощните училища, които са най-явното олицетворение на сегрегация и изолация на деца по признак увреждания, за съжаление и по признак принадлежност към малцинства, в реалността. Приветстваме реформата, тъй като наше дълбоко убеждение е, че всяко дете без никаква разлика, притежава уникални способности, потенциал и таланти.

Богатите и успешни общества са приобщаващите общества, за които различието е ценност, в която те инвестират, развиват и подкрепят.

Осигуряват се възможности за предоставянето на гъвкава, разнообразна и адекватна подкрепа за всяко дете или ученик, от най-ранна детска възраст, според конкретната индивидуалност и потребност, без разлика по признаци като увреждания, здравословно състояние, етнос, социално и семейно положение или пък поведението на ученика, способностите му, притежавания потенциал. Законово е гарантиран и разписан механизъм и адекватенна организация за подкрепата на детето, с цел предоставяне на качествено образование на всяко дете, в квартално училище.

Именно качеството на образование в кварталните училища, е индикаторът за качествена и ефективна образователна система, а не образованието в „избрани“ училища и градини.

Осигуряват се възможности за получване на качествено средно образование на всяко дете, в масова среда, особено на децата с различни увреждания. Равен достъп до училище и градина по избор на родителя и детето. Осигурени са възможности за продължаващо професионално образование, последваща реализация в общността, както и продължаващо образование във висшо учебно заведение. Елиминира се разкарването на родители с деца с увреждания по всевъзможни комисии, инспекторати и служби, както и формалната оценка по документи, на потребностите на детето.

Разписани са реални възможности за пълноправно участие на най-пряко заинтересованите участници, родителите и децата, в новата структура Обществен съвет.

Заложена е и качествена и адекватна реформа на финансовата организация на образователната система, а именно финансовите ресурси вървят след детето, което гарантира равноправен достъп до качествено образование за всяко дете и ученик и възможности за развиване на потенциала и способностите му.

Ценностите, принципите и целите на приобщаващото образование, чиято цел е изграждане на приобщаващи общества, а не включване на изключените, са същностна част от целия законопроект. Разписана е Обща и Допълнителна подкрепа, според индивидуалността на всяко дете и ученик, в зависимост от затрудненията, способностите и потребностите му в учебния процес или за приобщаването му в училищната общност. Въвежда се и нова комбинирана форма на обучение, даваща възможност за голяма гъвкавост на подкрепата за детето. Специализираната подкрепа се разширява значително и се предоставя във всяко обикновено и масово училище, а не дискриминационно, само в специалнитеучилища, лишавайки детето и родителя му от правото на свободен избор.

Индивидуалната оценка на потребностите на всяко дете или ученик се случва в самото училище или градина, с равноправното участие на родителя и цялата общност на образователната институция, независимо дали става дума за дете с проблеми в поведението, дете в риск, дете от социално слабо семейство, изоставено, жертва на насилие, здравословен проблем или увреждания…

Най-важното, всичко това е заложено да се случва от най-ранен етап и при първи индикации. Политиките на превенция и профилактика са приоритетни в целия Европейски съюз и особено в най-преуспяващите страни. Налице е законово разписан механизъм и организация за цялостна ранна превенция във всеки апсект и отношение . Образователната система има централна и ключова роля във всяка високоразвита държава, именно затова е от изключителна важност, че превенцията и подкрепата индивидуално за всяко дете, е първостепенна политика в целия проект за нов Закон за предучилищно и училищно  образование.

      Препоръките ни към Законопроекта са:

 1. 1.     Да се въведе изрична Забрана за дискриминация по всякакъв признак, както и забрана за насилие, отнасящи се за всички участници в образователния процес.
 2. 2.     Да се предвиди изрично, че приобщаващото образование е неизменна част от правото на образование.

И двете ни препоръки, са препоръки и на ЕКСП, от доклада й във връзка с безпрецедентното решение на Комисията, че България извършва сегрегация спрямо децата с увреждания в областта на образованието.

 1. 3.     Да се преразгледа терминът СОП, „специални образователни потребности“, в контекста на протичащите дискусии и преосмислянето му в цял свят към днешна дата, като смисъл, съдържание и пренасочването му от детето, към системата и специалистите. Насочен към детето, терминът СОП не е нищо повече от един белязващ го Етикет, накърняващ личността и достойнството му, както и правото му на равноправност в училищната общност сред своите връстници. Факт е, че единственото, което произвежда етикетът СОП, е сегрегация, отхвърляне и загуба на способност в цялото ни общество, да виждаме Детето и детските му потребности на първо място, а не второстепенни белези и характеристики.

С уважение: Теодора Пиралкова

Председател на УС на  „Национален алианс Усмихни се с мен“

Дата:  25. 02. 2012 год.

Адрес за обратна кореспонденция: гр. София – 1408, кв. „Иван Вазов”, бул.

„Витоша” 137, e-mail: na_usmihnisesmen@abv.bg  , тел: 0888-87-97-98

Гр. София, „Национален алианс Усмихни се е мен“, п. к. 1408, кв. „Иван Вазов”, бул. „Витоша” 137, e-mail: na_usmihnisesmen@abv.bg

Гр. София, „Родители на деца със синдром на Даун“, п.к. 1408, бул. „П. Ю. Тодоров“, бл. 8, вх. Д, contact@downsyndromebg.com

Гр. Добрич, сдружение „Свети Мина“, п.к. 9300, ул. „Асен Златаров“ 6, sveti_mina@abv.bg

Гр. Габрово, сдружение „Равен старт – 2008“, ул. „Урожай“ 32 А, raven_start2008@abv.bg

Гр. Сливен – представителен екип на „Алианс Усмихни се с мен“, за контакт Радка Сиренкова, ул. „Великокняжевска“ 91, radka_sl@abv.bg

Гр. Ловеч – представител на „Алианс Усмихни се с мен“, Доротея Иванова, кв. „Младост“, бл. 324, вх. Г, ап. 13, doroteia_1973@abv.bg

Advertisements
 

4 Responses to “Родители за новия Проект на Закон за предучилищното и училищното образование”

 1. Gerry Says:

  http://roditel.posterous.com/105017246 едно по-различно и не в стил „похвално слово“ становище. Вчера твърде много суперлативи се изговориха, с типичната помпозност на комсомолско събрание. Нека има баланс. Липсата на коректив и реална критика говори единствено и за отсъствие на здра разум и наличие на твърде много зависимости и интереси!

  • mogilino Says:

   Напротив, уважаеми анонимен родител, „Алианс Усмихни се с мен“ е една от най-критичните организации, чийто позиции често са били по-крайни и от най-крайните в публичното ни пространство. Разликата между нас и вас е, че ние не критикуваме самоцелно и с лозунги, от типа на „Не на държавата!“, „Не на държавното образование“, „Държавата да зареже децата“, обобщено, „Не искаме държава, искаме анархия“, та да си промотираме и практикуваме откачените теории. За разлика от вас ние искаме конкретни неща, за децата си, и ги постигаме с конкретни стъпки, критики, предложения и много работа. Когато държавата прави глупости, нашите критики са най-остри и саркастични, когато някой си е свършил работата, мнението ни е обективно. Не сме подчинени на никой, освен на родителските си интереси. Ни отвън, ни отвътре, някой ни спонсорира, промотира, подкрепя, или стои зад нас.

 2. mogilino Says:

  И още нещо, нито въпросния „Родителски комитет“, нито ГИС, „Гражданска инициатива за семейството“, до момента са показали да се вълнуват и да са активни, по който и да било актуален проблем на българските деца и родители. Активността им се активизира единствено по теми, по които и Църквата ни се „активизара“ с неадекватни позиции, а по наистина жизнено важните за детето и семейството теми, развяват безсмислени лозунги. Дейност ли се отчита, за пред някой, що ли….?! Щото на такива много сме се нагледали!

 3. milena raikova Says:

  майка съм на 5г дете с Даун синдром и скоро ни предстои тръгване на училище.искам да попитам някой може ли да гарантира,че след приемане на новия закон няма деца като моята дъщеря няма да бъдат изолирани в отделни паралелки???защото повярвайте това притеснява всички родители от „сдружение на родителите на деца със синдром на Даун“


Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s