Изоставените деца на България

Становище на Български хелзинкски комитет относно проект за Закон за предучилищното и училищното образование март 25, 2012

Filed under: Uncategorized — mogilino @ 8:26 am

СТАНОВИЩЕ на Български хелзинкски комитет относно проект за Закон за предучилищното и училищното образование

 

 | 28 Февруари 2012

Български хелзинкски комитет (БХК) подкрепя проекта за Закон за училищното образование. За първи път в историята на образователното право в центъра на вниманието са поставени учениците, с тяхната индивидуалност, способности и специфични потребности от подкрепа. Предвидени са множество форми на обучение, които са в състояние да покрият многообразието от потребности на деца, младежи и възрастни, независимо от различията им. Предвидено е безплатно обучение и за пълнолетни, без ограничение на възрастта. Това ще поправи една голяма несправедливост, за която сега решение няма – в училище ще могат да се върнат хората, които по някаква причина са били препятствани да получат образование. Сред тях са хората, отгледани в институции за деца с умствени увреждания, вече възрастни, хората, които по социални причини са били принудени да напуснат училище, за да работят, завършилите помощни училища (където диплома не се издаваше независимо от постиженията) и др. Въведени са гаранции за интегрирано обучение в общообразователните училища на деца с увреждания, чрез форми на подкрепа, които да направят интеграцията да се случи. Въведено е правилото „парите следват детето“, което ще насърчи училищата да разработват собствени интеграционни политики. 

В законопроекта има няколко несъответствия с общата идея за интеграция на всички деца, недискриминация, зачитане на личността на детето и предоставяне на възможности да се развие потенциалът му.  Тези несъответствия могат и трябва да бъдат поправени. Критиките към законопроекта са следните:

Съществуването на възпитателните училища – интернати (ВУИ) е подлагано от години на сериозна критика. Те се разглеждат като места за лишаване от свобода, подчинени на изключително остаряла и неефективна законодателна уредба. Въпреки това, те ще продължат да съществуват. БХК разбира трудността от промяна в тази насока, доколкото инициативата за промени се очаква от Министерството на правосъдието (МП). Тя е налице на концептуално ниво – в концепцията за законодателни промени на МП изрично е посочено, че Законът за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (в сила от 1958 г.) е неприложим към съвременните условия. Закъснението на МП да приведе в действие тази концепция рефлектира върху предложения проект за Закон за училищното образование, като не оставя друга възможност, освен да се предвиди продължаването на съществуването на тези доказано несъответни на съвременността училища. БХК призовава МП за спешни мерки за реформа в тази насока.

Оценяването на резултатите от обучението на децата със специални образователни потребности (СОП) е формулирано по начин, който създава предпоставки за бъдещо изключване на тези ученици от системата за количествено оценяване (която е единствената, гарантираща получаването на диплома). В законопроекта е посочено, че учениците, които се обучават в индивидуална форма на обучение, се оценяват с качествени оценки (т.е. с оценки, които не мерят степента на покриване на държавните образователни изисквания). Не е изрично посочено, че този тип оценяване се прилага само по изключение, когато не е възможно, въпреки прилагането на всички форми на подкрепа, да бъдат покрити държавните образователни изисквания и, съответно, да се получи количествена оценка. Този пропуск е съществен, тъй като дава широко поле за бъдещо порочно прилагане на закона и възпроизвеждане на старата, противоречаща на антидискриминационните стандарти практика децата със СОП да бъдат оценявани само с качествена оценка, независимо от способностите си и така да бъдат обречени да престояват в училище, без усилията и постиженията им да бъдат достойно оценени, без да получат диплома. Този подход е дискриминационен и препятстващ (основно) децата с умствени затруднения да получат образование. 

Предвидена е възможност, по изключение и ако целите на образованието не могат да бъдат постигнати по друг начин, да се създават специални паралелки и групи за деца с изчерпателно изброени видове увреждания. Необосновано в това изброяване фигурират и децата/ учениците с умерена умствена изостаналост. Такива деца/ ученици не могат никога да се окажат в положение спрямо тях „целите на образованието да не могат да бъдат постигнати по друг начин” и това да налага отделянето им в специални класове. С необходимата подкрепа такива деца винагимогат да се обучават интегрирано. Ето защо, не приемаме приложимостта на въпросното изключение от интегрирано образование спрямо тях. 

В законопроекта не е предвидено изключение от правилото за заплащане на такси за „валидиране на знания, умения и компетентности,  придобити чрез неформално обучение и информално учене“ за хора с ниски доходи. Това ще препятства хората, изключени по една или друга причина от системата на образованието в миналото, но придобили знания по неформални пътища, да се сдобият с диплома, която да им даде по- голям шанс на пазара на труда. Липсата на образование обикновено е фактор, обричащ хората на безработица или на нископлатен труд. Поставянето на изискване за заплащане на такси независимо от социалното положение на човека, търсещ валидиране на знанията си, би препятствало да се възползват от тази, иначе добра разпоредба, хората, които най-силно се нуждаят от това. 

 

Advertisements
 

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s