Изоставените деца на България

СТАНОВИЩЕ ОТ СДРУЖЕНИЕ „РАВЕН СТАРТ-2008” – ГР.ГАБРОВО ПО ПРОЕКТ ЗА ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ март 25, 2012

Filed under: Uncategorized — mogilino @ 8:11 am

ДО

Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ,

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Р БЪЛГАРИЯ

Г-Н ОГНЯН СТОИЧКОВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ОБРАЗОВАНИЕ КЪМ НС

Г-Н ПЕНЧЕВ,

ОМБУДСМАН НА Р БЪЛГАРИЯ

Г-Н СЕРГЕЙ ИГНАТОВ,

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

Г-ЖА МИЛЕНА ДАМЯНОВА

ЗАМ. МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

 

СТАНОВИЩЕ

ОТ СДРУЖЕНИЕ „РАВЕН СТАРТ-2008” –  ГР.ГАБРОВО

ПО ПРОЕКТ ЗА ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Сдружение „Равен старт-2008” – гр. Габрово  подкрепяме  Проекта за Закон за предучилищното и училищно образование.

 

Като сдружение на родители на деца от аутистичния спектър, разбираме добре нуждата от разнообразна и подходяща образователна подкрепа, имайки предвид индивидуалните потребности на децата ни.

От създаването си досега в нашата област беше изграден добър модел за образователно подпомагане, интеграция и рехабилитация.

Подкрепяме новия Закон за предучилищно и училищно образование и се надяваме заложените в него разнообразни, гъвкави и междусекторни възможности за подкрепа в детските градини и училища, да гарантират качествено образование и развитие на способностите и индивидуалния потенциал на децата, във всички области и общини в страната.

Широкия обхват на аутистичния спектър включва деца със силно изразени симптоми, при които възможността за комуникация и интеграция е изключително слабо развита, както и деца, които имат невероятни способности и таланти в дадена област, но те не компенсират дефицитите им в останалите сфери, ето защо с цел постигане на максимално добър модел на приобщаване и следвайки добрите европейски практики ние предлагаме:

 

1. В закона да се допълнят и редактират текстовете, отнасящи се до  качествените оценки, за да е ясно регламентирано правото на допълнителна подкрепа на детето/ученика по предметите, по които има качествена оценка.

Да се регламентира правото му след покриване на изискванията по всяко време, качествената оценка да бъде поправена с количествена, с цел да се избегне ограничаването на възможностите му само до професионално продължаване на образованието.

 

2. Да се регламентира отговорността на МОМН  за осигуряването на достъпна архитектурна среда, за да е реален равния достъп до образование на децата/учениците с двигателни затруднения.

 

3. Промяна на чл. 291, ал. 1, допълнителна т. 5:

Чл. 291. (1) Средствата за развитие на училищата и детските градини включват средствата, предоставени от държавния бюджет за:

1. основни ремонти и придобиване на дълготрайни активи;

2. подобряване на качеството на обучението;

3. развитие на педагогическите специалисти;

4. библиотечно-информационно осигуряване;

 

5. обучения и подготовка на учители и непедагогически служители във всяка детска градина и училище, които да работят за прилагане на приобщаващото образование.

 

2. Промяна на Чл. 192. (1) В детските градини и в училищата обучението на деца и ученици със специални образователни потребности се подпомага от ресурсен учител със съответната квалификация, съобразена с потребностите на детето и ученика.

(2) Броят на ресурсните учители се определя в зависимост от броя на децата и учениците със специални образователни потребности и вида на подкрепата при условията на държавния образователен стандарт за приобщаващо образование.

(3) Броят на ресурсните учители, часовете ресурсна подкрепа и вида на подкрепата на децата и учениците със специални образователни потребности се определят в индивидуална оценка на детето/ученика, изготвена от Екипа за личностно развитие, съгласно условията на държавния образователен стандарт за приобщаващо образование.

 

С уважение : Тинка Сапунджиева

Председател на Сдружение” Равен старт-2008”  – Габрово

Email: raven_start2008@abv.bg

http://www.ravenstart.org

Моб. Тел: 0899/963-777

Дата : 29.02.2012 год.

 

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s