Изоставените деца на България

Чудовищни и неописуеми престъпления в концлагера за деца в Плевен! април 20, 2012

Filed under: Uncategorized — mogilino @ 12:56 pm

Пълен запис на пресконференцията от вчера!

http://kanal3.bg/?v=7746

 

ФАКТИ:

2010 година УЖ беше направена оценка на всички 1797 деца и младежи с увреждания във всички домове! Усвоени са и пари за целта, в което няма нищо лошо, стига всички деца да имаха качествени оценки.

Първото условие, за да е възможна каквато и да е последваща и цялостна оценка и план, за което и да е дете с увреждане, е поставянето на адекватна и точна диагноза.

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”

http://sacp.government.bg/media/cms_page_media/277/Monitoringov_Doklad_Deinstitucionalizacia_Sept_2011.doc

 

„Оценките на децата през 2010 са изготвени от предварително обучени мултидисциплинарни екипи, в които се включиха общо 238 специалисти – 111 социални работници от отделите за закрила на детето към АСП, 28 лекари от Регионалните центрове по здравеопазване, по един представител на 55-те институции, 24 координатори по проекта „Детство за всички”, 3-ма национални консултанти, 17 консултанти на Фондация ЛУМОС.“

 

Към днешна дата, 2012 год., се оказва, че децата в Плевен нямат ясни диагнози, камо ли точни, не им се провежда лечение естествено, без диагноза какво лечение ще се провежда, вкл. и хранене, което е част от лечението, нямат лични лекари, никой не е наясно с имунизационните им календари и изобщо здравословен статус като цяло… Относно храненето, като един от най-съществените елементи от оцеляването изобщо и после лечението на всяко дете с увреждания, очевидно се налага факта, че произволно взета храна, от която и да е квартална детска градина, би била стократно по-полезна и здравословна. Особено, ако вземем произволно избрана майка, да му я даде. Няма нужда дори да е майка на дете с увреждания. Никоя нормална майка, няма да излее като на гъска храната в гърлото на дете, което очевидно има проблем с преглъщането и храненето изобщо.

 1. Логично си задаваме въпроса, какви оценки са направени 2010 год., по-точно защо НЕ са направени оценки, но за сметка на това парите за дейността са усвоени?
 2. От пресконференцията става ясно, че вече се водят преговори с НПО, за извършване ОТНОВО, пак на УЖ извършената вече дейност през 2010 год..
 3. Кой ще понесе отговорност за починалите междувременно деца, поради НЕизвършената на практика адекватна оценка на децата в Плевен през 2010, както и за състоянието и случващото се към днешна дата с все още живите деца?
 4. От мониторинговия доклад става ясно, че същия мултидисциплинарен екип е извършил оценките на всички деца с увреждания, настанени в различните институции за държавно отглеждане, към МТСП и МЗ.
 5. Вследствие на изнесените факти от проверката на МЗ, логично се налага извода, че най-вероятно оценките на децата във всички останали домове, са извършени със същото съмнително качество. 
 6. От това следва, че най-вероятно децата с увреждания в останалите все още незатворени домове, продължават да нямат качествени и точни диагнози, оттам нито са обект на адекватно лечение, нито имат адекватен план за грижи, хранене… Ако изобщо са обект на някакви грижи… 
 7. Става ясно и, че е налице тотална липса на контрол от Регионалните здравни иснпекторати, през всичките тези години, дори в ДМСГД, които са пряко към МЗ, какво остава за контрол от здравни работници в останалите домове към МТСП, има и други, скрити под шапката на МОМН, за тях пък не смеем и да питаме влизал ли е някога здравен инспектор.
 8. Кои са тези хора: „24 координатори по проекта „Детство за всички”, 3-ма национални консултанти, 17 консултанти на Фондация ЛУМОС.“
 9. С кои НПО преговаря МЗ, за да се извърши ОТНОВО, вече уж „извършената“ и заплатена оценка през 2010? Колко пъти ще се извършва една и съща дейност и съответно ще се плаща за едно и също нещо?
 10. Последен и най-важен въпрос, не е ли първото и най-важното, сега, веднага, абсолютно всички деца да преминат през пълни лекарски изследвания, от независими медицински лица и екипи към националните, най-големи и утвърдени като специалисти и качество болници в България, и именно към тях да се насочат средствата, за да се покрият всички изследвания, снимки, прегледи, последващи лечения, операции, здравни грижи, вкл. и продължителни такива. И всяко едно дете, да излезе оттам с пълен медицински картон, лекарски документи, диагнози, назначени последващи лечения, операции, грижи, лекарства, диети….Или пак ще гледаме втора серия на зловещия сериал на ужасите, как едни хора се правят, че правят нещо, някакви екипи от някакви хора, които правят някакви оценки, докато усвояват едни пари, в същото време децата, за които са отделени тези пари, измират? 

 

По-подробна извадка от Мониторинговия доклад 2010-2011 год., пълното му съдържание в линка по-горе:

„1. През септември и октомври 2010 г беше направен преглед и анализ на оценките на потребностите на всички 1797 деца с увреждания над 3-годишна възраст и младежи, настанени в 55 институции – 23 дома за деца с умствена изостаналост, 1 дом – за деца с физически увреждания и 31 дома за медико-социални грижи. Бяха разработени и утвърдени методика и инструмент за преглед и анализ на оценките, подготви се и се проведе обучение на екипите за оценка. Оценките на децата бяха изготвени от предварително обучени мултидисциплинарни екипи, в които се включиха общо 238 специалисти – 111 социални работници от отделите за закрила на детето към АСП, 28 лекари от Регионалните центрове по здравеопазване, по един представител на 55-те институции, 24 координатори по проекта „Детство за всички”, 3-ма национални консултанти, 17 консултанти на Фондация ЛУМОС.

2. Целите на оценката

 • Изготвяне на карта на услугите – нови резидентни и съпътстващи услуги
 • Актуализиране на плановете за грижа, насочени към стимулиране развитието на децата, съобразно способностите му
 • Приоритизиране на местата и обхвата на работа през следващите 2 години

Целта бе на базата на събраните данни за състоянието и нуждите на всяко от децата да се изработи „Национална карта на резидентните и съпътстващи услуги”, в която да се включат всички алтернативни на институционалната грижа услуги в общността, кактои да да се подготви план за всяко едно дете.

Методиката за оценка се базира на взаимодействие с детето, наблюдение върху физическото и психическото му развитие, интервю с персонала. Чрез директно взаимодействие с детето и наблюдение бяха изследвани следните основни области на развитие на детето:

–          възможност да борави с предмети от всекидневието и играчки;

–          степен на самостоятелност в при придвижването и умения за независим живот по отношение на храненето и грижата за себе си;

–          начин на приемане на храната и особености на вида храна, който е необходим;

–          реч и начин на комуникация;

Посредством интервю с персонала беше събрана информация за:

–          взаимодействие на детето с други хора от обкръжението му – членове на персонала и/ или други деца от институцията, любими предмети и/ или играчки;

–          поведение на детето и евентуално наличие на поведенчески проблеми (агресия, автоагресия);

–          наличие/ липса на контакт със семейството и други близки и роднини;

–          посетители в институцията;

–          умения за самостоятелен живот  и грижа за себе си;

3. 288 рискови деца

В процеса на оценката бяха откроени рисковите 288 деца и младежи, за които се прецени, че са необходими спешни мерки заради тежките и множествени увреждания и затрудненията при приемане на храна и течности.

Видове рискови деца:

 • Хипотрофични деца,
 • Деца, за които приоритет са здравните, а не социалните услуги
 • Деца, които се нуждаят от актуализиране/изясняване на здравословното състояние
 • Деца и младежи с тежко деструктивно поведение
 • В момента са организирани екипи от лекари от областните болници, РЦЗ  РИОКОЗ, които са ангажирани с прегледа на тези 288 деца (112 от ДМСГД и 153 от ДДМУИ)
 • Подобрен достъпа до здравна грижа – 55 медицински интервенции, 37 хоспитализации, 6 посещения при стоматолог, 10 други медико-социални услуги

ДАЗД в партньорство с британската фондация ЛУМОС започна няколко инициативи за подкрепа в работата с тези деца. Бяха организирани обучения за въвеждане на метода за интензивно общуване и наблюдавано хранене. В обученията взеха участие около 80 души представители на местни координатори по проекта, личните лекари на децата, представители на регионалните здравни инспекции и на отделите „Закрила на детето”. Целта на тези обучения бе да се създадат условия за постоянна отговорност за храненето на рисковите 288 деца и младежи, за които е установено, че се нуждаят от спешни мерки, тъй като са с тежки и множествени увреждания и имат затруднения при приема на храна и течности. По време на работните посещения активно участие взеха персонала и около 100 души от ДДУИ бяха обучени, голяма част от които прилагат практиката устойчиво. По време на обученията консултантите се включат в храненето на децата заедно с персонала и се организират сесии по интензивно общуване с децата, като се демонстрират на практика как трябва да се прилага този метод. Персоналът, който се грижи за тези деца, има нужда от усвояване на специфични способи при храненето, което да е съпроводено с непрекъснат емоционален контакт по т.нар. метода на интензивно общуване. Персоналът на институциите и консултантите изготвиха препоръки за всяко дете. Персоналът следи за напредъка по отношение на храненето и интензивното общуване.

В резултат на съвместната работата с въвеждането на метода на Интензивното общуване и промяна начина на хранене на децата/ младежите с тежки и множествени увреждания в ДДУИ могат да се посочат следните резултати:

 • Подготвени, организирани и проведени едноседмични работни посещения/ Обучения в практиката и повторни посещения за супервизия на персонала в 20 ДДУИ в страната.
 • Проведени 142 сесии по интензивно общуване с 308 деца и младежи от 20 ДДУИ.
 • Изработени препоръки за храненето на 186 деца/ младежи. Препоръките са направени в края на работното посещение, след наблюдение и участие от страна на консултантите в процеса на хранене на децата.
 • Участие на персонала от ДДУИ – основно принципно положение при работата на консултантите с персонала относно прилагането на метода на интензивното общуване (съответстващо и на философията на самото интензивно общуване) беше, че в сесиите трябва да участват хора от персонала (независимо от тяхната длъжност), които желаят и нямат принципни съпротиви към подобен начин на работа. По време на работните посещения (и след това) активно участие взеха над 100 представители от персонала на ДДУИ-тата в страната. В повечето ДДУИ е стартирало регулярно провеждането на сесии по интензивно общуване, както и работа по изпълнение на препоръките за хранене на конкретните деца и младежи. В ДДУИ е определена стая за провеждане на сесиите, както и човек от персонала, който координира тази дейност. Не на всякъде сесиите се заснемат с видеокамера, като причината за това е липса на камера в конкретните домове. Препоръките за хранене (конкретните за децата/ младежите, както и общите препоръки на определени места) се спазват. В някои от помещенията има обособени кътове за хранене, а голяма част от т.нар. „лежащи деца” са започнали да се хранят не в креватите, а извън тях, в седнало положение.

4. Национална карта на резидентните и съпътстващи услуги по проект “Детство за всички”

Акцент при прегледа и анализа на оценките на потребностите на децата бе необходимостта за всяко конкретно дете от резидентна услуга (къде ще живее) и от съпътстващи услуги (свързани с обучение, терапия, здравни грижи), близост до близки и важни за детето хора. Оценката даде възможност да бъде изготвена „Национална карта на резидентните и съпътстващи услуги”, която постави основата на инвестиционния компонент на операцията. Националната карта на резидентните и съпътстващи услуги включва 149 ЦНСТ и 36 защитени жилища.

Картата на съпътстващите услуги следва да осигурят посрещане на нуждите на 1797 деца и младежи в новите услуги и да гарантират равномерен достъп до услугите: 37 нови дневни центрове за деца с увреждания и 34 нови центрове за рехабилитация и социална интеграция.

Съгласно картата новата социална инфраструктура предстои да бъде изградена в 81 общини на територията на България:

– 62 общини от градските агломерационни ареали

– 19 общини от селските райони.

5. Критерии за избор на локациите

 • Информация от оценката, относно възможностите и развитието на детето/младежа
 • Месторождение
 • Налична информация за биологични родители, близки и роднини и наличие на контакт с тях
 • Наличие или лиспа на услуги в дадено населено място или регион
 • Оценка на здравния статус, начин на хранене за определени групи деца и младежи

6. Финансиране от ОПРР

Схема за безвъзмездно финансиране BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск” към Оперативна програма „Регионално развитие”. Конкретни бенефициенти са 62 общини, попадащи в обхвата на градските агломерации, съгласно Националната карта на резидентните услуги. Програмираното финансиране: 106 976 439, 51 лв. Основни допустими дейности за общините са изграждане на центрове за настаняване от семеен тип и прилежащото им дворно пространство, изграждане, ремонт, реконструкция, обновяване на сграден фонд за защитено жилище, внедряване на мерки за енергийна ефективност, внедряване на инсталации/съоръжения за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници, доставка на подходящо оборудване и обзавеждане за горепосочените сгради/помещения, свързано с предоставянето на съответните резидентни и социални услуги. Схемата е с два срока за кандидатстване 30.06 и 30.09 2011 година. На първия краен срок са подадени 26 проектни предложения от целевите общини. От 18.07.2011 година проектите са в процес на оценка. Работата на оценителните комисии ще приключи на 18.10.2011 година и ще бъдат сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

 

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s