Изоставените деца на България

80 организации поискаха затварянето на детските домове в България февруари 27, 2008

На пресконференция вчера 30 НПО, сред които Българският Червен кръст, „За нашите деца“, „Движение на българските майки“, СОС Детски селища, Международната социална служба, АРК, и още 50 други организации поискаха в следващите десет години държавата да закрие всички институции за деца и да ги замени с алтернативни услуги, които подкрепят семейството и осигуряват грижа в общността.

Ето тяхната визия:

ВИЗИЯ ЗА РЕФОРМАТА В ГРИЖАТА ЗА ДЕТЕТО В БЪЛГАРИЯ

Ние, долуподписаните неправителствени организации, работещи в областта на правата и услугите за деца и семейства, след като задълбочено анализирахме политиките и практиките в страната по отношение на закрилата на децата в риск за последните 8 години, изразяваме нашата визия за постигане целите на реформата като:

 • Поставяме децата в центъра на системата: трябва да правим това, което е в интерес на децата; а не това, което е най-лесно или най-удобно за нас, възрастните.

 • Поставяме честно проблемите, които трябва да разрешим: не е допустимо, през 21 век, в страна – членка на Европейския съюз, децата в домове да умират от недохранване или липса на подходяща основна грижа. Животът в големите домове – интернати е вреден за емоционалното, социалното и физическото развитие на децата, дори в случаите, в които тези домове са относително добре ресурсно осигурени.

 • Уверени сме, че България има възможността да разреши тези проблеми, ако всички ние работим заедно и използваме всички налични ресурси и подкрепа.

Желанието ни е да обединим усилията на цялото общество – на правителството, на професионалистите от всички сектори, на гражданското общество, на бизнеса и на всички граждани, за да преобразим системата за институционална грижа. Само тогава, всички български деца ще могат да развият напълно своя потенциал, а страната ни ще има основателно самочувствие на модерна, социално приобщаваща европейска държава.

Нашата цел е през следващите десет години да заменим всички големи домове – интернати с модерна семейна и базирана в общността грижа.

До 2018, всички деца, които в момента се настанени в различни домове – за медико-социални грижи за деца; за деца лишени от родителска грижа; за деца и младежи с умствена изостаналост; както и във социално-педагогическите интернати или възпитателните училища интернати и помощните училища интернати – трябва да бъдат подкрепени да се върнат в семействата си, да бъдат осиновени, настанени при приемни родители или да имат възможността да живеят в малки домове от семеен тип.

За да превърнем нашата цел до 2018 г. в реалност, са необходими ясни приоритети. Знаем, че престоят в дом, дори за най-кратък период, има силно изразен негативен ефект, особено при най-малките деца. Ето защо, специално внимание и усилия спешно трябва да бъдат насочени към намаляване и спиране на техните настанявания.

За постигането на тази визия трябва да започнем да работим сега. Това изисква:

 • Държавата да подкрепя семействата да изпълняват своите отговорности към децата, а не да поема тези отговорности: семействата трябва да бъдат подкрепени да се справят с проблемите си, а не да бъдат етикетирани като „неспособни” и окуражавани да изоставят децата си. Това е основен приоритет: ако не спрем постъпването на децата в институционалната система от грижи, не е възможно да я променим.

 • Модерен подход към здравната грижа, който подкрепя майките преди, по време на и след раждането на децата им и не позволява болните деца да бъдат отделяни от техните родители за дълги периоди от време.

 • Ново разбиране и отношение към увреждането: децата трябва да бъдат подкрепяни да реализират своя потенциал в обществото, вместо да бъдат стигматизирани и скривани в медицински заведения. Необходимо е цялостно да се реформира системата на оценяване и насочване на децата с увреждания, които в повечето случаи се унифицират и етикитират с диагнозата «умствена изостаналост».

 • Образователна система, която има капацитет и ресурси да подкрепи различните нужди на всички деца и приема, че няма такова понятие като „необучаеми” деца.

 • Система за закрила на детето, ясно диференцирана от системата на социалното подпомагане, с достатъчен брой адекватно обучени и ресурсно осигурени професионалисти, които имат умения и време за общуване и подкрепа на децата и семействата в риск.

 • Равен достъп до модерни социални услуги за всички български граждани: трябва да се изгради подходяща ресурсно осигурена мрежа от услуги на регионално ниво, които да отговарят на местните нужди и да са съобразени с националните стандарти и международните добри практики.

 • Благоприятна и подходяща за детето съдебна системa, където всяко дете, което се явява в съда – независимо дали като жертва на престъпление или обвинено за участие в престъпление – трябва да бъде третирано преди всичко като дете.

 • Въвеждане на нов подход на финансиране на услугите за деца, при който ресурсите са насочени към услугите за посрещане на специфичните нужди на децата и семействата, а не към сградите, където те се предоставят.

 • Осигуряване на постоянно наблюдение и строг контрол над всички услуги за деца и семейства: въвеждане на система от санкции за тези, които не могат да изпълнят задълженията си и предоставят услуги с ниско качество, както и поощрения за тези, които показват ниво на изпълнение над минималните изисквания.

 • Обединяване на усилията на изпълнителната власт – централна, регионална и местна – в изпълнение на единна национална политика за благосъстоянието на детето при ясно определяне на отговорностите на различните нива. Това означава, че решенията на общинско ниво трябва да бъдат съобразявани, както с местните потребности, така и с националните приоритети.

Ние, като представители на гражданското общество и организации, отдадени на работата с деца и семейства, ще направим всичко, което можем, за да:

 • гарантираме, че нашите собствени практики са ефективни и устойчиви и допринасят за постигане на съгласуваните общи цели.

 • подкрепяме професионалистите в системата за грижа за деца, които да бъдат подготвени за работа в модерната система, която се стремим да създадем.

 • помагаме на Общините да разработят планове за реформиране на грижите за деца на тяхна територия чрез развитие на нови социални услуги и преобразяване на домовете, които управляват.

 • уверим бизнеса и донорите, че щедрата им подкрепа се използва възможно най-ефикасно и ефективно за постигане на дългосрочна и устойчива промяна.

 • работим с местните общности за подкрепа на семействата, които имат трудности в отглеждането на децата си; семействата, в които са настанени деца от институции и децата, напускащи домовете.

Призоваваме Министър – председателя и оглавяваното от него правителство да подкрепи реализирането на тази визия, като:

 • поеме отговорност за приоритизиране на реформата за благосъстоянието на децата.

 • общините и отговорните министерствата, които управляват институции за деца да бъдат окуражени и подкрепени да участват в реформата, като прилагането на международното законодателство в областта на правата на детето и спазването на детските права е основно отговорност на правителството.

 • се определят съвместно с експерти в сферата на благосъстоянието на децата домовете, които трябва да бъдат закрити през 2008-2010, като за целта се изработи споразумение между различните държавни и местни институции, което подробно разписва плана за действие и ги ангажира с неговото изпълнение.

 • гарантира, че държавните средства и тези от структурните фондове на ЕС, ще бъдат насочени към създаване на алтернативни услуги с цел извеждане на децата от домовете с ясен план за всяка една област в страната.

Призоваваме Президента и всички политически партии да подкрепят тази инициатива.

Реклама
 

Какво се случи в Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта декември 8, 2007

На 6 декември бяхме поканени и присъствахме на заседание на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта. Там бяха и представители на МТСП, АСП, ДАЗД, депутати и др. Росица Букова прочете предложенията от страна на Движението на българските майки. Петя Лакова от гражданска инициатива „Осиновени и осиновители” представи конкретните законови предложения, касаещи Семейния кодекс. Раздадохме и копия от тях на присъстващите депутати. Още там на място те изказаха явното си одобрение и желание за конструктивна работа. За съжаление времето, с което разполагахме, беше много кратко, така че нямаше възможност за сериозна дискусия. По-скоро тези от присъстващите, които имаха отношение към проблемите, изказаха мненията си.

Беше засегнат и въпросът, как на практика се следи и следи ли се изобщо какво се случва с младежите напускащи институциите. Председателят на Комисията Светослав Спасов запита каква е възможността за граждански контрол върху регистрите на младежите напуснали домовете. Първоначално отговорът засегна секретността на данните, но след настояване от страна на председателя, че това няма как да гарантира реалното положение и случващото се на практика, все пак се изказа мнението, че е възможно да се помисли за някаква форма на граждански контрол. Представителката на АСП Силвия Цанова каза, че те следят тяхното развитие и им помагат доколкото могат, стига разбира се, те по собствено желание да са се обърнали към тях. Накрая се изказа г-жа Маргарита Панева (народен представител от Коалиция за България, бивш социален работник), която наблегна на основните проблеми, превенцията по изоставяне, скъсяване престоя в институции и социализацията след това, даде пример и от своята практика, с една дума останахме с впечатление, че има реално разбиране на проблемите. Тогава председателя на Комисията предложи тя лично да се ангажира със създаването на работна група състояща се от наши представители, техни и други ангажирани професионално с проблемите. Г-жа Маргарита Пенева се ангажира, предложението беше предложено за гласуване и прието.

Това е! Искат се конкретни, законови, алинея по алинея, буква по буква предложения, ако искаме да постигнем нещо реално. Много се надяваме и очакваме работната група най-после да стане факт и да се започне истинска конструктивна работа.

 

 

Среща с Душана Здравкова ноември 2, 2007

Filed under: Душана Здравкова,искания — mogilino @ 9:51 pm

 На 31.10 ДБМ, „Осиновители и осиновени“ и майки на деца с увреждания се срещнаха с Душана Здравкова, евродепутат.

Ето разказът на Ирена Грунер, от гражданска инициатива „Осиновители и осиновени“.

Душана Здравкова бе поканила и общинската съветничка Ирина Йорданова и сътрудничката й Милена Дамянова. Принципно срещата бе обявена за неофициална, затова и атмосферата бе подобаваща. Представихме, в общи черти, основните проблеми, предизвикали желанието ни за иницииране на работни срещи с експерти от ресорните министерства. Бяха споменати и конкретни факти, които доказваха наличието на сериозни проблеми. От своя страна г-жа Здравкова недвусмислено показа, че съзнателно се ангажира с повдигнатата от нас проблематика.

Г-жа Здравкова ще запознае свои колеги от Европарламента със ситуацията около Могилино и подобните му домове. Тя ще ни предостави официалните формуляри на ЕК и ЕП, предвидени за петиции, сигнали и др, за да можем чрез тези формуляри официално да сезираме ЕК и ЕП. Въз основа на тези формуляри и разговорите, които г-жа Здравкова е водила с европейски парламентаристи от други страни, те ще инициират дебат, който би трябвало да доведе до официална позиция на ЕК и ЕП по този кошмарен проблем и информирането на правителството на България за тази позиция.

Тя предложи да се сформира гражданска работна група, която да работи постоянно по всички въпроси, касаещи предложенията на трите организации и да упражнява контрол върху решенията и действията на съответните държавни органи. Имаше и съгласие във връзка с предложението депутати от съответните парламентарни комисии да бъдат запознати с предложенията за промени в съществуващата нормативна уредба, с цел по-експедитивното им представяне в самите комисии.

В заключение и г-жа Здравкова, и г-жа Дамянова, а в последствие и г-жа Йорданова, ни увериха, че можем да разчитаме на съпричастност, помощ и подкрепа във всяка насока от работата ни във връзка с проблемите на децата у нас.

 

Отново за това, което трябва да се случи октомври 26, 2007

Filed under: искания — mogilino @ 5:16 pm

Няма да се уморим да повтаряме искания си.
Тук ще намерите писмото, внесено от нас, родителите на деца с увреждания и осиновителите на 22.10.2007 г. във всички отговорни институции. Очакваме техния отговор.