Изоставените деца на България

О Т В О Р Е Н О П И С М О февруари 7, 2014

Filed under: Uncategorized — mogilino @ 3:23 pm

О Т В О Р Е Н О  П И С М О

от

БЪЛГАРСКИ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ГРАЖДАНИ И РОДИТЕЛИ

 

ДО

Министъра на образованието и науката, проф. Д-р Анелия Клисарова

С КОПИЕ ДО:

Омбудсмана на Р България, г-н Константин Пенчев

Българските медии

 

ОТНОСНО: Очакваният нов, трети поред, Проектозакон за училищното образование.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

Както знаете, при предишното управление, с изключително широко гражданско участие беше изготвен Проектозакон за предучилищното и училищното образование. Над три години и половина, всички ние бяхме пряко ангажирани през целия процес на изготвянето му, от самото начало на дебататите по Концепцията за закона, изготвянето и представянето й на обществеността за обсъждане, през целия последващ процес по работа върху текстовете на самия закон, почти три години. Паралелно с работата по закона, пряко участвахме и в работата по стандартите към него. В работните групи, освен експертите от Министерство на образованието, участвахме над 100 български неправителствени организации, много родители, директори на училища и детски градини, учители, ученици, професори и доценти от Университетите, кметове и представители на общини… Беше предоставена възможност за пряко и равноправно участие на изключително широк кръг представители на гражданското общество, на научната и педагогическа общност, на местната власт, на всички заинтересовани, засегнати и ангажирани в сферата на образованието, да се чуят поставяните от тях проблеми и да участват пряко в намирането на решенията.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

      Вследствие на по-горе изложените факти, можете да предположите колко силно сме ангажирани с всичко случващо се около така дългоочаквания от цялото общество нов закон за средното образование. Още повече, че и Европейската комисия постави срок на България да има нов закон за средно и за висше образование, до месец април 2013 год..

     От началото на Вашето управление следим много внимателно всяка Ваша изява и изказване по темата. Неведнъж заявихте, че много усилено се работи по нов проектозакон за средното образование.

         За съжаление сме силно обезпокоени от няколко факта:

1.      В публичното пространство и в средите на неправителствения сектор никой няма представа за състава на работната група, която работи по този пореден нов проект.

2.      Не ни е известна нито една неправителствена организация, или който и да е представител на гражданското общество, който да е бил поканен, ако не за пряко и равноправно участие в процеса, то поне за диалог и дебат по даден проблем на предучилищното и училищното образование, които както знаем са премного, за съжаление.

3.      Нещо повече, не сме в състояние да открием дори и един експерт от повереното Ви министерство, който да е ангажиран и да работи, ако не усилено, то поне от време на време по новия проектозакон.

4.      Липсва публично представена Концепция, запознаваща обществото с новите идеи за промени, кои проблеми в средното образование сте си поставили като приоритет за решаване, както и какви резултати като цяло имате за цел да постигнете с новия проект.

5.      Силно сме обезпокоени от изявленията Ви, че всеки момент ще ни представите изцяло нов проектозакон, в сфера с фундаментално значение за цялото общество, засягаща всеки един негов член. Без да се е състоял нито един публичен и обществен дебат, преди и по време на изготвянето на новия закон. „Обществено обсъждане“ в рамките на месец, два, и то постфактум, при напълно готов проект, за нас би означавало само едно, очевидно нежелание за диалог и привличане на гражданското общество в процеса и дебата. Същото би означавало и, ако „общественото обсъждане“ се ограничи само до допитване до Обществения съвет към МОН. Общественият съвет няма и не би могъл по никой начин да изчерпи гражданското представителство по толкова обществено значим закон.

         УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КЛИСАРОВА, бихме искали да Ви припомним, че България е страна член на Европейския съюз и като такава би следвало да се придържа към основни европейски принципи, като откритост и прозрачност в управлението, диалогичност и привличане на максимално широко гражданско представителство, с цел пряко и равноправно участие при формирането на нови политики, особено в ключови сфери като образователната. Това е сред основните характеристики, по които се прави преценка за демократичността или не, на всяко едно управление.

          В тази връзка бихме желали да предоставите публично на общественото внимание, състава на работната група, работеща по новия проектозакон. Да ни аргументирате присъствието или не в нея на представители на гражданското общество. Да ни разясните какви са причините, поради които проектозаконът за училищното образование се твори в условията на толкова голяма тайнственост, непрозрачност и пълна изолация на гражданското общество от процеса.

Дата: 06.02.2014 год..

С уважение:

НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС „УСМИХНИ СЕ С МЕН“ – РОДИТЕЛИ И ПРИЯТЕЛИ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ ОТ СТРАНАТА

Теодора Пиралкова – председател, тел:0888879798, na_usmihnisesmen@abv.bg, web: http://www.usmihnisesmen.org

ФОНДАЦИЯ „СТЪПКА ЗА НЕВИДИМИТЕ ДЕЦА НА БЪЛГАРИЯ“ – ОРГАНИЗАЦИЯ ОТ РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА

Владислава Цолова – председател, тел.:0896699274, invisible.bulgarian.children@gmail.com, web: http://www.autism-bg.org

ФОНДАЦИЯ „С.Е.Г.А.” – СТАРТ ЗА ЕФЕКТИВНИ ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ

Румян Сечков – Съосновател и Директор на С.Е.Г.А., тел. 02/ 988 36 39, http://www.cega.bg, Email: cega@cega.bg

ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУЕТНИЧЕСКИ ДИАЛОГ И ТОЛЕРАНТНОСТ „АМАЛИПЕ“

Деян Колев- Председател, тел. 0888 681 134, http://www.amalipe.com, e-mail: deyan_kolev@yahoo.com

ИНИЦИАТИВЕН РОДИТЕЛСКИ КОМИТЕТ

Ирина Абаджиева- Репуц- Председател, тел. 0888 702 911

ФОНДАЦИЯ “ ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ“

Росица Букова – Изпълнителен директор и член на УС, тел.: 0894 606 188, dvbgm@yahoo.com, http://www.fdbm.org

СДРУЖЕНИЕ „СВЕТИ МИНА“- РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ, гр. Добрич

Красимира Обретенова – председател, тел.: 0888799165, sveti_mina@abv.bg, http://www.swetimina.hit.bg/index1.html

СДРУЖЕНИЕ „РАВЕН СТАРТ – 2008“ – РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР, ГР. ГАБРОВО

Тинка Сапунджиева – председател, тел.: 089963777, raven_start2008@abv.bg, http://www.ravenstart.org/

ФОНДАЦИЯ “ЗЕЛЕНИКА”

Златина Станкова – председател, zlatinastankova21@gmail.com, тел. 0896 837971

Реклама
 

ПОДКРЕПЕТЕ КАМПАНИЯТА НИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОСТЪПНА УЧИЛИЩНА СРЕДА! май 28, 2013

Filed under: Uncategorized — mogilino @ 8:42 am

ПОДКРЕПЕТЕ КАМПАНИЯТА НИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОСТЪПНА УЧИЛИЩНА СРЕДА!

 

НАБИРАМЕ ДАРЕНИЯ ЗА ДОСТЪПНИ ТОАЛЕТНИ В СТОЛИЧНО УЧИЛИЩЕ май 21, 2013

Filed under: Uncategorized — mogilino @ 9:34 am

„НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС УСМИХНИ СЕ С МЕН“

И УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ 104 ОУ „ЗАХАРИ СТОЯНОВ“ В ГР. СОФИЯ,

ЗАПОЧВАМЕ КАМПАНИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЧРЕЗ ДАРЕНИЯ, С ЦЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОСТЪПНИ САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ДЕЦА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ В 104 ОУ „ЗАХАРИ СТОЯНОВ“ В КВ. „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“.

През лятото на 2013 год., в 104 ОУ „Захари Стоянов“ ще бъде извършен цялостен ремонт на всички санитарни помещения в училището. С подкрепата и съдействието на Училищното настоятелство е изготвен цялостен Архитектурен проект относно преустройството и ремонта на санитарните помещения в училището, придружени и с Конструктивен и ВиК проект.

Проектът предвижда и изграждането на архитектурно достъпни санитарни помещения за деца с физически увреждания, на всеки един от трите етажа на училището, изцяло съобразени и отговарящи на изискванията на НАРЕДБА № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

Към момента училището не разполага с достъпни санитарни помещения за деца с физически увреждания. Разполага единствено с рампа до първия етаж на училището.

„НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС УСМИХНИ СЕ С МЕН“

и УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО при 104 ОУ „Захари Стоянов“ в гр. София, решихме да се обърнем с молба за финансова подкрепа към българската общественост и българския бизнес.

Сумата, която се надяваме да съберем чрез кампанията си, е проектно предвижданата стойност на достъпните санитарни помещения за деца с физически увреждания и на трите етажа на училището, в размер на

25 000 лева.

Изображение

Ремонтът ще бъде извършен основно със средства от училищния бюджет, за което Настоятелство изказва огромна благодарност към Училищното ръководство. Но изграждането на достъпни санитарни помещения за деца с физически увреждания, изцяло съобразени и отговарящи на държавните нормативни изисквания, налага сериозни преустройства и на трите етажа на училището, поради което заделените средства от училищния бюджет няма да стигнат и за тяхното изграждане.

Можете да дарите средства по банковите сметки и на „НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС УСМИХНИ СЕ С МЕН“, и по сметката на УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО при 104 ОУ „Захари Стоянов“. В основание за превод Ви молим да посочите: „Дарение за изграждане на достъпни санитарни помещения в 104 ОУ „Захари Стоянов“.

Сметка на „НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС УСМИХНИ СЕ С МЕН“: IBAN BG39STSA93000017309426 BIC – STSABGSF

Сметка на УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО при 104 ОУ „Захари Стоянов“: Стопанска и инвестиционна банка IBAN: BG22BUIB98881009011900 BIC: BUIB BG SF

Нашето огромно желание е, Училището ни да отвори врати за всички български деца, без разлика и дискриминация поради двигателни и други увреждания. Искаме училището ни да осигури приемаща и благоприятна среда за развитие и израстване на всяко едно българско дете, да се развива и да предоставя все по-достъпно и качествено образование за всички ученици.

Всеки дарител може да получи документ, удостоверяващ направеното дарение/я, който му дава право да ползва данъчно облекчение при подаване на годишната данъчна декларация.  Ще се радваме да се свържете с нас, за да Ви предоставим и допълнителна информация.

Контакти за връзка:

„НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС УСМИХНИ СЕ С МЕН“ – Теодора Пиралкова, тел.: 0888 87 97 98, имейл: na_usmihnisesmen@abv.bg

УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО при 104 ОУ „Захари Стоянов“ – Йордан Левордашки, председател на УС, имейл: nastojatelstvo@abv.bg

Изображение

 

НЕ ПИПАЙТЕ ФОНДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА В ЧУЖБИНА! април 2, 2013

Filed under: Uncategorized — mogilino @ 8:33 pm

НЕ ПИПАЙТЕ ФОНДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА В ЧУЖБИНА!

Не пипайте фонда за лечение на деца! Печат Е-мейл
Автор Екип на сайта
01 април 2013

В края на месец февруари, в интервю за БНР, Министерство на здравеопазването, в лицето на директора на Дирекция „Медицински дейности” д-р Ивелина Георгиева, помолена да обясни какви мерки ще вземе за подобряване на работата на Комисия за лечение в чужбина (еквивалентът на ЦФЛД, но за пациенти над 18 години), спокойно и дори с известна гордост заяви, че това ще стане като… унищожи една работеща структура – фонда за лечение на деца.

Предложението на Георгиева е следното: Всички молби за лечение в чужбина, включително и за деца, да се подават на едно място. (Разбира се, нейната идея е мястото да е МЗ, а не НЗОК, както би било логично във всяка нормална държава.)
След това молбите да се разпределят и предават за становище единствено и само на национални консултанти. Никакви други експерти да не могат да дават мнението си.
Накрая молбите да се разглеждат, одобряват или отхвърлят от една комисия. От думите й подразбираме, че тази комисия ще е Комисия за лечение в чужбина.
Всичко това госпожата представя като облекчаване на процедурата по кандидатстване и финансиране на лечение на български граждани.

Нещо да ви напомня тази процедура? На тези от вас, които са по-отдавна в инициативата ни, със сигурност ще им предизвика силно дежавю, защото е буквално повторение на онази процедура, срещу която заедно се борихме години наред. Същата, от която бяха пропищели деца, родители, цялото общество.

Директорът на „Медицински дейности” в МЗ Ивелина Георгиева иска да я възстанови.

В първия момент помислихме, че е шега. Само че в Министерство на здравеопазването шегите и закачките никога не водят до смях. Затова ще отговорим без капка чувство за хумор на поредната чиновническа „шегичка”.

Първо, ще поискаме среща с новия министър на здравеопазването, за да го информираме колко опасно е това, което неговата служителка е намислила.

Второ, не знаем къде и какво е работила г-жа Георгиева преди да стане директор в МЗ, но видимо не е наясно с историята на фонда за лечение на деца и се налага да я ограмотим:

Госпожо Георгиева,
От създаването си през 2005, чак до 2010 год. ЦФЛД работи точно по начина, който предлагате Вие.
Искрено Ви съветваме да прочетете веднага доклада на Сметната палата, след излизането на който тогавашният директор на ЦФЛД Николай Добрев подаде оставка.
Надяваме се, че няма да е необходимо да се стига и до Вашата оставка, за да осъзнаете, че предложението Ви ще доведе само до описаното в доклада: тежки нарушения на процедурата, неспазване на срокове, размиване на отговорности, забавяне на лечение, бездушно отношение към децата с тежки заболявания, към техните родители, към разходването на дарителски и държавни средства.

По „Вашата” система, която явно смятате за нова и много оригинална, 5 години фондът не правеше нищо друго, освен да симулира дейност. Не успяваше да оползотвори бюджета си и го връщаше в края на годината в хазната, докато пред вратите му чакаха да получат лечение десетки болни деца, а отчаяните им родители прибягваха до спешни дарителски кампании, за да спасят живота им. Някои не успяваха…
В това време КЛЧ и ЦФЛД се занимаваха единствено с чиновнически пируети, целящи да прикрият бездействието и некомпетентността на длъжностните лица.

Одитът на Сметната палата предизвика не само оставката на директора на фонда. След излизането на доклада, в МЗ беше свикана работна група, която състави изцяло нов правилник за дейността и работата на ЦФЛД.
Сега, 3 години по-късно, резултатите са налице и са еднозначни в полза на новата процедура – драстично увеличение на броя на подпомогнатите деца спрямо предишния 5-годишен период; многократно скъсени срокове за разглеждане и одобряване на заявленията; редуциране на средствата за лечение в европейски клиники, постигнато със специални споразумения между ръководството на Фонда и медицинските центрове.
С други думи, ЦФЛД вече работи така, както обществото очакваше от самото начало.

Ще бъдем пределно ясни: Много добре знаем, че за всеки чиновник добре работеща институция е трън в очите, защото създава опасни за спокойствието и безнаказаността му прецеденти. Ето, започват да се надигат гласове и КЛЧ да започне да работи. Хората даже питат защо там все още има лимит, след като за децата ограничението отпадна преди 1 година, и не е ли това дискриминация на пациентите над 18 години? Въпрос на време е някой да осъди МЗ и за това, а не само заради многобройните нелепо аргументирани откази за финансиране на лечение.

Вместо за пореден път да протягате грабливо ръце към фонда, време е да започнете да работите в полза на пациентите! Да насочите енергията и идеите си в съзидателна, а не в разрушителна посока.
Твърде дълго вече обществото го очаква от вас.

 

Състоянието на деинституционализацията. март 28, 2013

Filed under: Uncategorized — mogilino @ 6:51 pm


„Състоянието на деинституционализацията и правата на децата в домове в България през 2013 година“. Блогът на Стефан

ДОМСКО ДЕТЕ, ГЛЕДАНО В ДЪРЖАВЕН ДОМ

Липсата на политики за подкрепа на семействата и родителите е на път да провали най-голямата и от десетилетия мечтана реформа, касаеща децата на България. А именно тази за затварянето на домовете, т.н. деинституционализация. Най-простичко казано, за тази реформа първо беше създаден документ с наименование „ВИЗИЯ“ за процеса, който очертаваше основните приоритети, които после подробно да бъдат разработени в „ПЛАН“ за процеса. Първи приоритет на Визията за реформата е Семейството и политиките за подкрепа на родителите и семействата, като първи приоритет на тези политики са семействата и родителите с деца с увреждания.

Целият проблем започва точно тук!

Разработчиците на въпросния „План“, просто не се съобразяват с водещия документ за процеса, Визията, и поради лични интереси съчетани с некомпетентност,  леко заобикалят Първия приоритет.

Това е цялата драма, оттам тръгва всичко.

Мога и още по-изначално да кажа къде се корени проблема, а именно че на масата сред въпросните разработчици, не е имало представителство на нито една родителска организация.

Теодора Пиралкова

 

Над 20 български и международни НПО заявиха категорична подкрепа за Закона за образованието! март 9, 2013

Filed under: Uncategorized — mogilino @ 7:16 pm

 • ФОНДАЦИЯ „СТЪПКА ЗА НЕВИДИМИТЕ ДЕЦА НА БЪЛГАРИЯ“ – ОРГАНИЗАЦИЯ ОТ РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА

Владислава Цолова – председател

invisible.bulgarian.children@gmail.com

web: http://www.autism-bg.org

 • НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС УСМИХНИ СЕ С МЕН – РОДИТЕЛИ И ПРИЯТЕЛИ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ ОТ СТРАНАТА

Теодора Пиралкова – председател

na_usmihnisesmen@abv.bg

web: http://www.usmihnisesmen.org

 • ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУЕТНИЧЕСКИ ДИАЛОГ И ТОЛЕРАНТНОСТ „АМАЛИПЕ“

Деян Колев- Председател

http://www.amalipe.com

e-mail: deyan_kolev@yahoo.com

 • БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНСКИ КОМИТЕТ

Красимир Кънев – Председател

http://www.bghelsinki.org

Email: bhc@bghelsinki.org

 • „С.Е.Г.А.” – СТАРТ ЗА ЕФЕКТИВНИ ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ

Румян Сечков – Съосновател и Директор на С.Е.Г.А.

http://www.cega.bg

Email: cega@cega.bg

 • ЦЕНТЪР ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

Ива Бонева – директор

http://www.cie-bg.eu

 • СДРУЖЕНИЕ „СВЕТИ МИНА“- РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ, гр. Добрич

Красимира Обретенова – председател

sveti_mina@abv.bg

http://www.swetimina.hit.bg/index1.html

 • СДРУЖЕНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА СЪС СИНДРОМ НА ДАУН

Валентина Николова – председател

contact@downsyndromebg.com

http://www.downsyndromebg.com

 • СДРУЖЕНИЕ „РАВЕН СТАРТ – 2008“ – РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР, ГР. ГАБРОВО

Тинка Сапунджиева – председател

raven_start2008@abv.bg     

http://www.ravenstart.org/

 • ФОНДАЦИЯ “ ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ“

Росица Букова – Изпълнителен директор и член на УС

dvbgm@yahoo.com

http://www.fdbm.org

 • ИНИЦИАТИВЕН РОДИТЕЛСКИ КОМИТЕТ”

 Ирина Юлий Абаджиева-Репуц – Председател

Tел: 0888702911

Email: irina@secondaconsult.eu

 • ФОНДАЦИЯ “ЗЕЛЕНИКА”

Златина Станкова – председател

zlatinastankova21@gmail.com

 • АСОЦИАЦИЯ „ИНТЕГРО”

Лилия Макавеева – Председател

http://www.integrobg.org

Email: info@integrobg.org

 • СДРУЖЕНИЕ ,,ЗАЕДНО – РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА С ДИСЛЕКСИЯ

Велислава Младенова – председател

 • СДРУЖЕНИЕ „ЛАРГО”

Сашо Ковачев – Представител

http://www.largo.kn.com

 • СДРУЖЕНИЕ „РАЗНООБРАЗНИ И РАВНИ”

Радостин Манов – Председател

http://www.diverseequal.eu

Email: office@diverseequal.eu

 • ФОНДАЦИЯ „ЗДРАВЕТО НА РОМИТЕ“

Д-р Стефан Панайотов – Председател

http://www.romanyhealth.hit.bg

Email: mngrf-sl@mbox.digsys.bg

 • СДРУЖЕНИЕ “БЕЛОСЛАВА” – ВАРНА

Мирослав Маринов

е-mail: beloslava.ngo@gmail.com

http://www.beloslava.org

 • СНЦ „СЛЪНЦЕ ЗА ВСЕКИ”

Юксел Яшаров

 • СНЦ „ВЕРНИЯТ НАСТОЙНИК”

Желъо Желев – Председател

http://www.verniatnastoinik.org

Email: verniatnastoinik@abv.bg

 • СНЦ „ИНИЦИАТИВА ЗА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ“

Даниела Михайлова– Председател

http://www.equalopportunities.eu

 • ОУ „ХРИСТО БОТЕВ” – село Лопян, обл. София област

Мила Манчева – Директор

Email: ou_hr.botev_lopian@abv.bg

 • ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ с.Караджово, обл.Пловдив,

Красимира Благоева – Директор

Email: ou_karadjovo@abv.bg

 • 1 ОУ „Н. ПЪРВАНОВ“ град Лом, област Монтана

Елена Манчева – Учител

Email: school1_lom@mail.bg

 • ОБЩИНА ПРИМОРСКО ОБЛАСТ БУРГАС

Елена Христова – длъжност“Интеграция на малцинствата“

Email: ehristova68@abv.bg

 • СОУ „ХРИСТО БОТЕВ”

Катя Кръстев – Директор

Валентина Паунчева – Главен учител

Email: ou_gylybnik@abv.bg

 • ОУ „Л. КАРАВЕЛОВ” – град Пещера, обл. Пазарджик

Дафинка Самарджиева – помощник директор

Email: karavelov@abv.bg

 • ОУ „КЛ. ОХРИДСКИ“ – сeло Алеко Константиново, обл. Пазарджик

Румяна Данчева – Учител

Email: ou_aleko@abv.bg

 • ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – село Видраре, обл. София Област

Мая Пенчева – Директор

Email: maya.pencheva@abv.bg

 • СОУ „ХРИСТО БОТЕВ” – град Кочериново

Анна Миладинова – помощник директор

Email: sou_kocherinovo@abv.bg

 • ОУ „СВ.КЛ.ОХРИДСКИ“, с.Тишевица, обл. Враца

Димитър Костов – Директор

Email: kostov1956@abv.bg

 • ОУ „АНТОН СТРАШИМИРОВ”, село Бохот, обл. Плевен

Теменужка Христова – Директор

Email: oubohot@abv.bg

 

ЛАЙЪНС КУЕСТ БЪЛГАРИЯ В ПОДКРЕПА НА ЗАКОНА ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

Filed under: Uncategorized — mogilino @ 2:05 pm

ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение

 

РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ ИЗЛИЗАТ НА ПРОТЕСТ ЗА ПО-ДОБРО ОБРАЗОВАНИЕ март 2, 2013

Filed under: Uncategorized — mogilino @ 7:39 pm

НА 3 МАРТ, РОДИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ ИЗЛИЗАМЕ ЗАЕДНО, ЗАЩОТО ИСКАМЕ ДА ОСТАНЕМ И ИМАМЕ БЪДЕЩЕ ТУК, В БЪЛГАРИЯ!

f plakat 1

 

ПИСНА НИ! февруари 28, 2013

Filed under: Uncategorized — mogilino @ 6:53 pm

За пореден път реформата в училищното образование беше изхвърлена на боклука!

За пореден път, поредните „народни“ представители предават най-първостепенния национален приоритет, българското образование за българските деца!

„Народното благосъстояние зависи от народното просвещение, а колкото един народ е по-образован, толкова той е и по-щастлив.“ Любен Каравелов

 

ИЗЯВЛЕНИЕ февруари 27, 2013

Filed under: Uncategorized — mogilino @ 9:16 am

 

И З Я В Л Е Н И Е  Д О  М Е Д И И Т Е

И  Н А Р О Д Н И Т Е  П Р Е Д С Т А В И Т Е Л И

ОТ

ФОНДАЦИЯ „СТЪПКА ЗА НЕВИДИМИТЕ ДЕЦА НА БЪЛГАРИЯ“ – организация от родители на деца от аутистичния спектър от цялата страна

ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУЕНТИЧЕСКИ ДИАЛОГ И ТОЛЕРАНТНОСТ „АМАЛИПЕ“

“НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС УСМИХНИ СЕ С МЕН – родители и приятели на деца с увреждания от страната”

СДРУЖЕНИЕ „СВЕТИ МИНА“- родители на деца със специални потребности

СДРУЖЕНИЕ НА “РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА СЪС СИНДРОМ НА ДАУН”

СДРУЖЕНИЕ „РАВЕН СТАРТ – 2008“ – родители на деца от аутистичния спектър

ФОНДАЦИЯ “ФОНД ЗА ТЕРАПИИ”

 

 

КАТЕГОРИЧНО ПРОТЕСТИРАМЕ ПРОТИВ РАЗПУСКАНЕТО НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И НАСТОЯВАМЕ ЗА ПРИЕМАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ!

Образованието е сред първите приоритети за националната сигурност на страната ни!

Само един просветен народ може да бъде свободен.

Настояваме Народното събрание да работи, докато не приеме Закона за училищното образование и необходимите законодателни изменения, изпълняващи исканията на протестиращите граждани!

Разпускането на Народното събрание означава подмяна волята на суверена по Конституция и на българския народ!

Присъединяваме се към гражданските протести и започваме ефективни стачни действия в София и страната!